fbpx

Over Smart Cities Vlaanderen

Smart Cities Vlaanderen is een community voor producten- en dienstenbedrijven die actief zoeken naar oplossingen voor de gemeenschappelijke noden en inspelen op de vele opportuniteiten van deze nieuwe toekomstsector. Hiervoor werken we in een breder ecosysteem van bedrijven, steden, kennisinstellingen en burgers. Ze krijgen daarbij ondersteuning van een stuurgroep, werkgroepen en een vast team binnen de community.

Wie zijn we?

Smart Cities Vlaanderen is een ledenorganisatie volgens het quadruple helixmodel. Hierin werken bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en burgers samen aan de toekomst van smart cities. Binnen dit ecosysteem richten we ons specifiek op bedrijven die actief producten en diensten ontwikkelen voor steden en gemeenten in de waardeketen van een smart city. Wat zo’n bedrijven typeert? Ze zijn innovatiebewust, staan open voor samenwerking, hebben een gezonde groeiambitie en kijken met internationale blik op hun activiteiten. Binnen de community zoeken we vooral naar bedrijven met ervaring of ambitie binnen vier domeinen: slimme mobiliteit, slim milieu, slim leven en slimme burgers.

Welke opportuniteiten zijn er?

Tijdens een voortraject met een team van experten rond smart cities werden gemeenschappelijke opportuniteiten voor bedrijven in kaart gebracht. Hieruit kwamen vier belangrijke toepassingen in smart cities naar voren: slimme burgers, slim leven, slimme mobiliteit en slim milieu. Ieder van deze toepassingen werd verder opgedeeld in concretere opportuniteiten op basis van het smart city wiel. Die zullen binnen de community verder behandeld worden in werkgroepen. 

Wat zijn de noden van deze nieuwe toekomstsector?

 

Smart Cities is in Vlaanderen nog geen wijdverspreid begrip. Hoewel enkele grote steden hier en daar al wat initiatieven nemen om hun stad slimmer te maken, blijft de term ‘smart city’ voor vele Vlaamse steden en gemeenten nog vaag. Steden vinden hun weg nog niet, ideeën rond smart cities raken niet gelanceerd. Het is niet duidelijk wie wie is of wie wat doet en het ontbreekt aan de nodige informatie. Gemeenten en bedrijven vinden elkaar nog te weinig. Bovendien wordt er nog te weinig op internationaal vlak gekeken en samengewerkt met buitenlandse slimme steden of bedrijven.

Bedrijven en overheden kijken aan tegen een versnipperd landschap van initiatieven en kennis, verspreid over tal van actoren. Er is nood aan een infoloket waarbij informatie op een unieke manier verbonden wordt: wie legt focus op welke toepassingsdomeinen en hoe verbinden we kennis, nieuws, seminaries, enz. in Vlaanderen en internationaal? Welke steden zijn betrokken in welke smart city-projecten? Er is nood aan een digitale community om te verbinden via social media, nieuwsbrief, voorstelling leden, projecten in de kijker, tips, lessons learned, belangrijke publicaties, boekbesprekingen, ervaringen van steden en citizens, videozone, enzovoort.

Tussen de IoT-wereld en de smart cities-markt ligt vandaag een traject dat voor de bedrijven niet evident is om te ontwikkelen. De markt is daarvoor nog onvoldoende transparant, de oplossingen zijn onvoldoende gekend en de verschillende bedrijven die samen een waardeketen completeren, kennen elkaar te weinig. De markt is zich nog aan het vormen en het is niet evident om te bepalen wat ieders positie in de keten is. Technologie kan slechts landen indien de applicatieve kant voldoende uitgewerkt is en dat applicaties – en dit is een fundamentele voorwaarde – draaien in een rendabel businessmodel. Bedrijven moeten een juiste positie in elke layer van de waardeketen zoeken en de gehele keten moet echt waarde creëren aan de gebruikerszijde om levensvatbaar en duurzaam te zijn.

Zoals duidelijk blijkt uit het slimme stad-referentiemodel is er nood aan een intense samenwerking van technologieleveranciers van IoT, telecomnetwerken, data aggregatie/analyse, besturingssystemen, enz. Door een sterk groeiende vraag vanuit de eindgebruikers naar een geïntegreerd en gepersonaliseerd aanbod van slimme stadsdiensten is er nood aan slimme partnerships tussen leveranciers van slimme stadstoepassingen.

Deze leveranciers leveren elk een onderdeel van een totale slimme stadsbeleving. Zij beschikken elk over specifieke data van/over eindgebruikers. Om aan de hoge eisen van deze eindgebruikers tegemoet te komen, moeten de leveranciers de data delen met elkaar. Enkel door data te delen en te zorgen voor een functioneel rijke en gepersonaliseerde beleving zal er een toegevoegde waarde ontstaan waarvoor eindgebruikers bereid zijn om te betalen of hun houding aan te passen.

Bedrijven die de nodige technologiën, producten of diensten in de waardeketen voor smart cities ontwikkelen, hebben vaak geen contacten met deze steden. Ze hebben al helemaal geen zicht op wat de stad als eindklant precies nodig heeft, of waar het de prioriteit aan geeft. Maar al te vaak gaan goede ideeën verloren doordat bedrijven niet weten hoe ze efficiënt bij de overheid kunnen polsen naar hun verwachtingen. Bovendien vrezen ze een schaaleffect in de markt niet te kunnen bereiken: hoe groot is de afzetmarkt en in welke mate is Vlaanderen/België groot genoeg om bepaalde investeringen binnen deze schaal zinvol te maken.

Wat doen steden in het buitenland? Welke technologieën voor smart cities zijn er buiten de landsgrenzen te vinden? En welke Vlaamse innovaties zijn internationaal te vermarkten? Vlaamse bedrijven opereren in een internationale context waarbij de totale waardeketen van smart cities en hun positionering ten aanzien van buitenlandse actoren niet altijd evident is om in te schatten: zijn deze buitenlandse spelers concurrenten of eerder waardevolle partners? Bedrijven uit de doelgroep hebben nood aan een facilitator die – in overleg met Flanders Investment & Trade – actief voor hen op zoek gaat naar buitenlandse (technologie) bedrijven die Vlaamse bedrijven in de waardeketen kunnen ondersteunen en eventueel willen investeren in de verslimming van de Vlaamse steden. Of omgekeerd, om Vlaamse bedrijven te ondersteunen die met vooruitstrevende technologiën rond smart cities internationale markten kunnen aanboren.

Het engagement om data open te stellen (cfr Smart Flanders programma) en het deelnemen aan publieke proeftuinen om hun ideeën uit te testen is voor bedrijven nog vaag en onduidelijk. Het is bijvoorbeeld een heel positieve zaak dat Europa probeert een geharmoniseerd, duidelijk en streng privacykader te scheppen. Het is belangrijk dat bedrijven duidelijk weten wat ze met data mogen doen en dat ze nadenken over hoe ze met deze data omgaan. Helaas bevat de GDPR-wetgeving nog heel veel vaagheden. Het zijn eerder een aantal algemene richtlijnen, waardoor het toch nog niet volledig duidelijk is wat er nu allemaal wel en niet mag. We zullen dus een aantal jaren moeten afwachten hoe GDPR geïnterpreteerd en toegepast wordt in de praktijk en hoe de rechters deze wetgeving gaan interpreteren. Bedrijven moeten vandaag individueel hun knelpunten (open data, publieke ruimtes, enz.) ten aanzien van de overheid kenbaar maken. Ze hebben nood aan een clusterorganisatie die overleg met de overheid organiseert en versnelt.

Het Vlaamse landschap van kennisinstellingen, onderzoekscentra, speerpuntclusters, innovatieve bedrijfsnetwerken, koepelorganisaties, enz. neemt allemaal waardevolle initiatieven in dit populaire brede thema. Bedrijven die in de waardeketen van smart cities actief (willen) zijn verliezen hun weg in het brede aanbod van deze organisaties of zitten in een kennistunnel zonder nog de waardevolle spill-overs te ontdekken. Imec is dé partner bij uitstek, maar naarmate dit kenniscentrum groeit in haar expertise, is er ook meer nood aan een bruggenbouwer van deze kennis naar het bedrijfsleven en lokale overheden.

Hoe gaan we te werk?

Smart Cities Vlaanderen werkt aan de noden en speelt in op opportuniteiten, en dit samen met een stuurgroep en verschillende werkgroepen, ondersteund door een vast team van medewerkers. Samen willen zij bedrijven, kennisinstellingen en steden en gemeenten samenbrengen, co-creatie van innovatieve smart city business-ideeën bevorderen en ervaringsuitwisseling tussen alle stakeholders faciliteren. Smart Cities Vlaanderen tracht de vele initiatieven die er in Vlaanderen bestaan onder te brengen in vier Smart City-toepassingen, gebaseerd op het Smart City Wheel van Dr. Boyd Cohen. Het gaat hierbij om slimme mobiliteit, slim milieu, slim leven en slimme burgers

Lid worden?

Heb jij een plan om de Vlaamse steden en gemeenten slimmer te maken? Zie jij het zitten om samen met ons Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen? Stel je dan kandidaat als partner, en wie weet slaan wij binnenkort de handen in elkaar voor een nieuw, innovatief project rond smart cities!

Ja, graag

Pin It on Pinterest

Shares