Participatie

 

Wie is tegenwoordig nog tevreden met om de zoveel jaar een bolletje te kleuren tijdens de verkiezingen? Steeds meer actieve burgers willen echt deel uitmaken van de gemeenschap waartoe zij behoren. Zij laten hun stem horen en steken hun handen uit de mouwen om hun omgeving vorm te geven. De vraag stelt zich hoe om te gaan met dit activisme in al zijn verschillende vormen en vooral hoe deze participatie kan ingezet worden om een nog beter beleid te voeren? Op welke manier kunnen kwetsbare en/of digitaal uitgesloten bevolkingsgroepen een stem krijgen in maatschappelijke of beleidsparticipatie via slimme technologie?

‘Participatie’ is een containerbegrip dat zich moeilijk in een strakke definitie laat vangen. Men zou participatie kunnen omschrijven als het op een vrijwillige wijze beïnvloeden van de besluitvorming van de overheid door particuliere spelers, meestal op een door de overheid georganiseerde wijze.

Binnen de smart citybenadering is een centraal idee dat ontwikkelingen in de ICT de toekomst van het leven in de stad zullen verbeteren en participatie in alle vormen zal stimuleren. De aanwezigheid van ICT maakt het voor burgers makkelijker om kennis en informatie te vergaren en het verbindt burgers met elkaar op andere manieren.

De stad van morgen zal zich enkel kunnen ontwikkelen met een actieve betrokkenheid van haar inwoners. Slimme steden hebben dan ook een behoefte aan een digitaal informatieplatform waar burgers zelf ideeën lanceren, deelnemen aan online bevragingen of problemen kunnen melden.

Door algemene co-working spaces op te richten worden creativiteit en samenwerkingen gestimuleerd. In proeftuinen kunnen jonge ondernemers technologieën testen en ontwikkelen. Digitale platformen kunnen ook als sociale incubator optreden: platformen ter bevordering van deelname aan de maatschappij, ook voor kwetsbare groepen.

Participatie kan ook gebeuren via buurtcommunicatieplatformen waar inwoners nieuws uit de buurt, door de buurt en voor de buurt op terugvinden. Er zijn zelfs buurtbegrotingsomgevingen waarbinnen buurtraden zelf bepaalde budgetten beheren of waar in het platform, incentives zijn ingebouwd rond het promoten van fietsgebruik of het voorkomen van zwerfafval.

Enkele concrete opportuniteiten van participatie zijn bijvoorbeeld:

  • Het burgerbegroting district Antwerpen waar burgers autonoom beslissen naar welke stadsprojecten 10 procent van de totale begroting, oftwel 1,1 miljoen euro, zal gaan.
  • Het Fix My Street-platform waar Brusselaars gemakkelijk infrastructurele mankementen kunnen melden aan het bestuur en de aanpak hiervan kunnen opvolgen.

Smart Cities Vlaanderen organiseert werkgroepen over participatie. Hiervoor bundelen we onze krachten met andere clusterinitiatieven (IBN’s en SPC’s). In het kader van burgerparticipatie denken we vooral aan volgende initiatieven:

  • Imec is als onderzoekscentrum in micro-elektronica en digitale technologieën een belangrijke partner voor de werkgroep participatie. In City of Things werken imec, de stad Antwerpen en het Vlaamse Gewest samen om van Antwerpen een proeftuin te maken waarin bedrijven, onderzoekers, burgers en beleidsmedewerkers kunnen experimenteren met slimme technologieën die het leven in de stad aangenamer en duurzamer kunnen maken. IMEC is dé belangrijke partner in dit domein maar de mate waarin dit kenniscentrum groeit in haar expertise is er ook meer nood aan een bruggenbouwer van deze kennis naar het bedrijfsleven en lokale overheden. Smart Cities Vlaanderen helpt dit inzicht in de IoT oplossingen van morgen te vertalen naar Vlaamse bedrijven en haalbare socio-economische business cases.
  • S-LIM werd opgericht op 7 augustus 2017 door Nuhmeris en Intermedia met als missie om van Limburg een betere en aantrekkelijkere samenleving te maken door inzet van technologie en innovatie. In opdracht van S-Lim begeleidt TomorrowLab de 44 aangesloten gemeentes in het vertalen van concrete bestuurlijke en maatschappelijke behoeftes in technologische en softwarematige toepassingen en sluit zich midden november formeel aan bij Smart Cities Vlaanderen om haar ervaringen te delen via de stuurgroep en/of werkgroepen. S-Lim is een belangrijke partner om smart region kennis, hefbomen en implementaties in te brengen. Een slimme stad als Antwerpen uitrollen of een slimme regio als Limburg implementeren geeft allicht andere accenten in de gehele waardeketen alsook de politieke besluitvorming. Het samenbrengen van deze expertises in het ecosysteem is een bijzondere meerwaarde voor alle stakeholders.
  • VVSG is de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. VVSG wil mee trekker zijn van Smart Cities Vlaanderen en dit in sterke samenwerking met de bedrijven, de academische wereld én de burgers.
  • Smart Flanders is een ondersteuningsprogramma voor realtime data voor lokale overheden. Ze zijn erop gericht samenwerking tussen steden en actoren uit de quadruple helix te stimuleren. Het Smart Flanders-programma moet 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel ondersteunen in hun ontwikkeling tot smart cities. Het project gaat inzetten op het standaardiseren van smart city-data en het koppelen van die kwaliteitsvolle open data aan toepassingen. Smart Cities Vlaanderen wil complementair deze expertise vertalen naar haar leden bedrijven en hoe voor hen open data ook open markten kunnen worden.
  • V-ICT-OR is als Vlaamse ICT organisatie een belangrijke partner in de werkgroep participatie.

Tevens zijn er verschillende bedrijven in ons netwerk die perfect aansluiten bij deze werkgroep. Een overzicht van deze bedrijven, vind je onderaan deze pagina.

Cohen-domein slimme burgers.

Nieuws participatie

 

Leden participatie