Stadsbeleving

Een leefbare en duurzame stad voorziet in de behoeften van alle stadsbewoners en van stadsgebruikers zonder de behoeftevoorziening van toekomstige generaties in het gedrang te brengen. De integratie van en de synergie tussen de economische, de sociale, de ruimtelijke en de ecologische dimensie zijn daarbij van het grootste belang. Dit veronderstelt een transitieproces waarbij alle stedelijke actoren op verschillende beleidsniveaus het gebruik van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van technologische ontwikkeling en institutionele veranderingen afstemmen op zowel huidige als toekomstige vragen, problemen en behoeften.

Een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid vandaag is om er voor te zorgen dat alle actoren zich goed voelen in de stad. De verschillende actoren hebben vaak conflicterende belangen wat het niet makkelijk maakt om een sterk langetermijn beleid te voeren op het gebied van leefbaarheid en stadsbeleving.

Steden worstelen vaak met het optimaal inzetten van de openbare ruimte en middelen om te zorgen voor een optimale beleving in de stad. Dit zal in de toekomst alleen nog maar toenemen, gezien de aantrekkingskracht die steden hebben. Om een stad aantrekkelijk te maken voor stadsbezoekers en ondernemingen zullen er investeringen nodig zijn die conflicten kunnen oplossen naar stadsbewoners toe. Het is daarom belangrijk om een overkoepelende en lange termijnvisie te hebben over hoe deze beleving uitgewerkt wordt.

Slimme informatie zet consumenten en toeristen centraal. Via digitale interactieve schermen in de publieke ruimte en winkels kan de interactie met inwoners en bezoekers de stadsbeleving sterk verbeteren. De consument krijgt informatie over ‘zijn’ vrije parkeerplaats, kan een tafeltje reserveren op ‘zijn’ favoriete terras en ontvangt een uiterst relevante aanbieding van een winkel in zijn buurt.

In stadsbeleving is er ook een sterke link naar retailtoepassingen. Als het profiel van de klanten gekend is, kan er op een slimme, aangename manier op ingespeeld worden. Dit is een verrijking van de beleving voor de klant en een opportuniteit voor de retail partijen om een betere band met hun klanten op te bouwen.

Smart Cities Vlaanderen organiseert werkgroepen over stadsbeleving. Hiervoor bundelen we onze krachten met andere clusterinitiatieven (IBN’s en SPC’s). In het kader van stadsbeleving denken we vooral aan volgende initiatieven:

  • VVSG is de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. VVSG wil mee trekker zijn van Smart Cities Vlaanderen en dit in sterke samenwerking met de bedrijven, de academische wereld én de burgers.
  • S-LIM werd opgericht op 7 augustus 2017 door Nuhmeris en Intermedia met als missie om van Limburg een betere en aantrekkelijkere samenleving te maken door inzet van technologie en innovatie. In opdracht van S-Lim begeleidt TomorrowLab de 44 aangesloten gemeentes in het vertalen van concrete bestuurlijke en maatschappelijke behoeftes in technologische en softwarematige toepassingen en sluit zich midden november formeel aan bij Smart Cities Vlaanderen om haar ervaringen te delen via de stuurgroep en/of werkgroepen. S-Lim is een belangrijke partner om smart region kennis, hefbomen en implementaties in te brengen. Een slimme stad als Antwerpen uitrollen of een slimme regio als Limburg implementeren geeft allicht andere accenten in de gehele waardeketen alsook de politieke besluitvorming. Het samenbrengen van deze expertises in het ecosysteem is een bijzondere meerwaarde voor alle stakeholders.
  • Imec is als onderzoekscentrum in micro-elektronica en digitale technologieën een belangrijke partner voor de werkgroep stadsbeleving. In City of Things werken imec, de stad Antwerpen en het Vlaamse Gewest samen om van Antwerpen een proeftuin te maken waarin bedrijven, onderzoekers, burgers en beleidsmedewerkers kunnen experimenteren met slimme technologieën die het leven in de stad aangenamer en duurzamer kunnen maken. IMEC is dé belangrijke partner in dit domein maar de mate waarin dit kenniscentrum groeit in haar expertise is er ook meer nood aan een bruggenbouwer van deze kennis naar het bedrijfsleven en lokale overheden. Smart Cities Vlaanderen helpt dit inzicht in de IoT oplossingen van morgen te vertalen naar Vlaamse bedrijven en haalbare socio-economische business cases.
  • Smart Flanders is een ondersteuningsprogramma voor realtime data voor lokale overheden. Ze zijn erop gericht samenwerking tussen steden en actoren uit de quadruple helix te stimuleren. Het Smart Flanders-programma moet 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel ondersteunen in hun ontwikkeling tot smart cities. Het project gaat inzetten op het standaardiseren van smart city-data en het koppelen van die kwaliteitsvolle open data aan toepassingen. Smart Cities Vlaanderen wil complementair deze expertise vertalen naar haar leden bedrijven en hoe voor hen open data ook open markten kunnen worden.

Tevens zijn er verschillende bedrijven in ons netwerk die perfect aansluiten bij deze werkgroep. Deze vind je onderaan de pagina.

Cohen-domein slim leven. Andere werkgroepen in dit domein:

Nieuws stadsbeleving

Leden stadsbeleving